Изготвяме инвестиционни проекти по европрограми

Много хора вече се възползваха от така наречените евро-пари. Това са европейски финансиращи програми, които отпускат средства по конкретни направления наречени „схеми” или „мерки” и които могат да бъдат усвоени безвъзмездно стига проектите да отговарят на изискванията. Далеч не всички проекти са свързани с инвестиционно проектиране (изготвяне на архитектурен проект): евро-пари се отпускат за най-различни дейности и мероприятия. По тази причина се появиха и доста консултантски агенции и компании, чиято дейност е разработване и управление на проекти. Те изготвят бизнес плана, подготвят нужната документация и съдействат за отпускането на средствата. Успоредно с тяхната дейност трябва да бъдат изготвени инвестиционните (архитектурните) проекти на желаната постройка. Така че ако възнамерявате да получите финансиране за строителство или реконструкция на сграда или съоръжение, е добре да се обърнете към специалисти, които могат да Ви изготвят качествено и в срок инвестиционните проекти. Единствено след като Ви бъде изготвен и остойностен Вашия проект, консултантските компании могат да завършат своята работа и да задвижите процедурата по отпускане на евро-средствата. Все пак няма как да получите пари, ако не знаете колко трябва да бъдат. А ще получите този отговор след като Ви бъде изготвен съответния инвестиционен проект. Трябва да се има в предвид, че срока за изготвянето на проекта е от три до шест месеца (това включва работата на консултантската и архитектурната компании).goodwill consulting2

Архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД има опит с изготвянето на инвестиционни проекти отговарящи на специфичните изисквания на конкретни евро-програми. От изключително значение е да бъде изготвен проект, който да предоставя пълната информация за извършваните строителни дейности (ако такива са заложени в програмата), както и да са спазени всички изисквания заложени в програмата и зададени от консултантската фирма. Поради тази причина проектите за евро-програмите се изготвят в работна фаза, като се прилагат всички необходими детайли и се изготвя количествено-стойностна сметка на строително-монтажните дейности. Понякога се налага един и същ проект да бъде преправян няколко пъти, докато се изпълнят всички изисквания. Архитектурното студио работи в екип с консултантска фирма ГудУил Консултинг ЕООД, която разполагам с дългогодишен опит в консултантските услуги за кандидатстване с проекти по програмите на ЕС, за да бъде изготвен качествено инвестиционния проект, с който да кандидатствате по съответната мярка.

Трябва да се знае, че нашите хонорари ще бъдат покрити с евро-пари, тъй като във всяка програма има допустими разходи за хонорари на архитекти и инженери. Така че е по-добре да изберете качеството пред по-ниската цена на проектирането.

Ето и няколко конкретни мерки при които можем да Ви бъдем от полза:

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“

Цели на мярката
• Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в сектор земеделие;
• Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от селските райони;
• Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.

Допустими разходи
Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите;
• Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността
• Закупуване на животни  при неземеделски инвестиции;
Предварителни разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти, правни услуги и пред-проектни проучвания, технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейността по проекта, включително за изготвяне на бизнес план за разнообразяване на дейността;
• Разработване на системи за управление, рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

Цели на мярка 312:
• Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони;
• Насърчаване на предприемачеството в селските райони;
• Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.

Допустими разходи:
Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите;
• Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;
• Закупуване на животни при неземеделски инвестиции;
Предварителни разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти, правни услуги и пред-проектни проучвания, технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейността по проекта, включително за изготвяне на бизнес план за разнообразяване на дейността;
• Външни консултантски услуги за разработване на маркетингови стратегии, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н., свързани с подпомаганата неземеделска дейност;
• Разходи за рекламиране и публикуване на рекламни материали, свързани с подпомаганата неземеделска дейност.

Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”

Дейности, които ще се финансират:
Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:
• Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито, малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;
• Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;
• Съоръжения за обществената инфраструктура – информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Допустими разходи
• рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения;
• реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
• реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
• ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Допустими разходи
• Закупуване на земя, необходима за изграждане на сгради за земеделската производствената дейност и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения – до 10% от всички допустими разходи по проекта;
• Закупуване, строителство или обновяване на сгради и други недвижими активи, използвани за производствени нужди от земеделското стопанство. Разходите за закупуване на сгради и помещения са допустими единствено, ако мястото на провеждане на дейността е селски район. Разходите за закупуването на сгради и помещения не могат да надхвърлят 10% от всички допустими разходи по проекта;
• Закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения необходими за подобряване на производство, в т.ч. и за:
– опазване на околната среда;
– съхранение и подготовка на продукцията на стопанствата за продажба;
– за получаване на топлинна или електроенергия чрез използване на биомаса;
• Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и бързо растящи храсти и дървесни видове използвани за производство на био-енергия;
• Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността;
• Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки;
• Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни/отводнителни съоръжения и малка инфраструктура, както и закупуване на необходимото оборудване за тяхната експлоатация;
• Закупуване на специализирани транспортни средства;
• Покриване на международно признати стандарти за:
– въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000:2005;  ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO/TR 10013:2001;  ISO 19011:2002; ISO 27001; ISO 22000:2005, системи за управление, базирани на информационни технологии и др.);
– подготовка на сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
– въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства;
• Закупуване на софтуер;
Разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти и с пред-проектни проучвания..

Публикувано в Общи. Постоянна връзка.

15 Responses to Изготвяме инвестиционни проекти по европрограми

 1. Lateva каза:

  Zdraveite.iskam da popitam ima li programa.koqto da finansira proekt.v smisal park iskam da napravq Detcki kat

 2. Чавдар каза:

  Здравейте! Интересуваме по мярка 311 или 312 изграждане на сервиз – РЗП около 800 кв.м., при условие, че компанията Ви извърши проектирането на какъв етап се осъществява заплащането на хонорара Ви- след одобрение и финансиране на проекта или по друг начин? Имате ли опит в проектирането на автосервизи или готови проекти? Благодаря.

 3. Ариф каза:

  Здравейте,искам да кандидатствам за цех за преработка на камъни за рязане и направа на пана.Какви са условията и кога ще мога да кандидатствам?

  • Здравейте! Тези въпроси са в компетенцията на консултантските фирми. Ние работим по строгите изисквания за конкретната мярка по съответната евро-програма, но самите детайли получаваме от консултантската фирма. Поздрави!

  • GMC каза:

   Здравей! Можеш да кандидатсваш, ако искаш ще ти изратя повечe информация. Моят а поща е [email protected]

 4. Neli каза:

  Здравейте! Може ли да кандидатстваме Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”. Живеем в малък град. Пред блоковете има празни пространства, които не са поддържани.Доброволци се опитват да засаждат дръвчета, храсти цветя, но всъщност трябват средства, за да се създаде нещо хубаво. Има и детска площадка, която е занемарена.

 5. Danail каза:

  Мога ли да кандидатствам по Проект: Готов проект 06 ЗП: 188 кв.м. РЗП: 320 кв.м. за лично ползване

  • Здравейте, не ми е известна такава програма, която да финансира проекти за лично ползване. За повече информация се обърнете към консултантски фирми. Поздрави!

 6. Кремена Панова каза:

  Здравейте,интересува ме създаването на малък шивашки цех(до 10 души)може ли да бъде финансирн по европрограма за развитие на селските райони,ако бъде позициониран в град Костенец(който се води в селски район)?

  • Здравейте, отговора на този въпрос може да Ви даде консултантска компания. Ние изготвяме инвестиционни (архитектурни) проекти по вече зададени условия от клиентите и съобразени с изискванията на консултантите. Поздрави

 7. Емил Тодоров каза:

  Извинявам се за допуснатата грешка в изписването.
  Става въпрос за проект №17, ЗП-54 кв.м.

 8. Емил Тодоров каза:

  Здравейте.В страницата ви за готови проекти видях дървена къща проект ЗП-17,54 кв.м.
  Бих желал да разбера цената за изработване на четири такива дървени къщи,които ще бъдат изградени в една от най-красивите части на Родопите на160 км.от София.

 9. Силвия каза:

  Работя като секретар в читалище.Интересува ме по коя мярка мога да кандидатствам за строеж на сграда на читалището, тъй като такава нямаме. В момента сме в помещения на общинаска сграда. И ако нямаме право за строеж може ли за ремонт и реконструкция на тези които иползваме в момента.

  • Здравейте, обърнете се към консултантска компания, която може да Ви отговори най-точно на Вашия въпрос. Едва след като сте си изяснили параметрите и програмата, по която може да кандидаствате може да се обърнете към нас за изготвяне на проектите за читалището.

Вашият отговор на Силвия Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *