Изготвяме инвестиционни проекти по европрограми

Много хора вече се възползваха от така наречените евро-пари. Това са европейски финансиращи програми, които отпускат средства по конкретни направления наречени „схеми” или „мерки” и които могат да бъдат усвоени безвъзмездно стига проектите да отговарят на изискванията. Далеч не всички проекти са свързани с инвестиционно проектиране (изготвяне на архитектурен проект): евро-пари се отпускат за най-различни дейности и мероприятия. По тази причина се появиха и доста консултантски агенции и компании, чиято дейност е разработване и управление на проекти. Те изготвят бизнес плана, подготвят нужната документация и съдействат за отпускането на средствата. Успоредно с тяхната дейност трябва да бъдат изготвени инвестиционните (архитектурните) проекти на желаната постройка. Така че ако възнамерявате да получите финансиране за строителство или реконструкция на сграда или съоръжение, е добре да се обърнете към специалисти, които могат да Ви изготвят качествено и в срок инвестиционните проекти. Единствено след като Ви бъде изготвен и остойностен Вашия проект, консултантските компании могат да завършат своята работа и да задвижите процедурата по отпускане на евро-средствата. Все пак няма как да получите пари, ако не знаете колко трябва да бъдат. А ще получите този отговор след като Ви бъде изготвен съответния инвестиционен проект. Трябва да се има в предвид, че срока за изготвянето на проекта е от три до шест месеца (това включва работата на консултантската и архитектурната компании).goodwill consulting2

Архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД има опит с изготвянето на инвестиционни проекти отговарящи на специфичните изисквания на конкретни евро-програми. От изключително значение е да бъде изготвен проект, който да предоставя пълната информация за извършваните строителни дейности (ако такива са заложени в програмата), както и да са спазени всички изисквания заложени в програмата и зададени от консултантската фирма. Поради тази причина проектите за евро-програмите се изготвят в работна фаза, като се прилагат всички необходими детайли и се изготвя количествено-стойностна сметка на строително-монтажните дейности. Понякога се налага един и същ проект да бъде преправян няколко пъти, докато се изпълнят всички изисквания. Архитектурното студио работи в екип с консултантска фирма ГудУил Консултинг ЕООД, която разполагам с дългогодишен опит в консултантските услуги за кандидатстване с проекти по програмите на ЕС, за да бъде изготвен качествено инвестиционния проект, с който да кандидатствате по съответната мярка.

Трябва да се знае, че нашите хонорари ще бъдат покрити с евро-пари, тъй като във всяка програма има допустими разходи за хонорари на архитекти и инженери. Така че е по-добре да изберете качеството пред по-ниската цена на проектирането.

Ето и няколко конкретни мерки при които можем да Ви бъдем от полза:

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“

Цели на мярката
• Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в сектор земеделие;
• Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от селските райони;
• Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.

Допустими разходи
Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите;
• Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността
• Закупуване на животни  при неземеделски инвестиции;
Предварителни разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти, правни услуги и пред-проектни проучвания, технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейността по проекта, включително за изготвяне на бизнес план за разнообразяване на дейността;
• Разработване на системи за управление, рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

Цели на мярка 312:
• Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони;
• Насърчаване на предприемачеството в селските райони;
• Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.

Допустими разходи:
Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите;
• Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;
• Закупуване на животни при неземеделски инвестиции;
Предварителни разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти, правни услуги и пред-проектни проучвания, технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейността по проекта, включително за изготвяне на бизнес план за разнообразяване на дейността;
• Външни консултантски услуги за разработване на маркетингови стратегии, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н., свързани с подпомаганата неземеделска дейност;
• Разходи за рекламиране и публикуване на рекламни материали, свързани с подпомаганата неземеделска дейност.

Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”

Дейности, които ще се финансират:
Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:
• Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито, малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;
• Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;
• Съоръжения за обществената инфраструктура – информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Допустими разходи
• рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения;
• реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
• реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
• ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Допустими разходи
• Закупуване на земя, необходима за изграждане на сгради за земеделската производствената дейност и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения – до 10% от всички допустими разходи по проекта;
• Закупуване, строителство или обновяване на сгради и други недвижими активи, използвани за производствени нужди от земеделското стопанство. Разходите за закупуване на сгради и помещения са допустими единствено, ако мястото на провеждане на дейността е селски район. Разходите за закупуването на сгради и помещения не могат да надхвърлят 10% от всички допустими разходи по проекта;
• Закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения необходими за подобряване на производство, в т.ч. и за:
– опазване на околната среда;
– съхранение и подготовка на продукцията на стопанствата за продажба;
– за получаване на топлинна или електроенергия чрез използване на биомаса;
• Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и бързо растящи храсти и дървесни видове използвани за производство на био-енергия;
• Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността;
• Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки;
• Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни/отводнителни съоръжения и малка инфраструктура, както и закупуване на необходимото оборудване за тяхната експлоатация;
• Закупуване на специализирани транспортни средства;
• Покриване на международно признати стандарти за:
– въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000:2005;  ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO/TR 10013:2001;  ISO 19011:2002; ISO 27001; ISO 22000:2005, системи за управление, базирани на информационни технологии и др.);
– подготовка на сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
– въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства;
• Закупуване на софтуер;
Разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти и с пред-проектни проучвания..

Публикувано в Общи. Постоянна връзка.

15 Responses to Изготвяме инвестиционни проекти по европрограми

 1. Lateva каза:

  Zdraveite.iskam da popitam ima li programa.koqto da finansira proekt.v smisal park iskam da napravq Detcki kat

 2. Чавдар каза:

  Здравейте! Интересуваме по мярка 311 или 312 изграждане на сервиз – РЗП около 800 кв.м., при условие, че компанията Ви извърши проектирането на какъв етап се осъществява заплащането на хонорара Ви- след одобрение и финансиране на проекта или по друг начин? Имате ли опит в проектирането на автосервизи или готови проекти? Благодаря.

 3. Ариф каза:

  Здравейте,искам да кандидатствам за цех за преработка на камъни за рязане и направа на пана.Какви са условията и кога ще мога да кандидатствам?

  • Здравейте! Тези въпроси са в компетенцията на консултантските фирми. Ние работим по строгите изисквания за конкретната мярка по съответната евро-програма, но самите детайли получаваме от консултантската фирма. Поздрави!

  • GMC каза:

   Здравей! Можеш да кандидатсваш, ако искаш ще ти изратя повечe информация. Моят а поща е [email protected]

 4. Neli каза:

  Здравейте! Може ли да кандидатстваме Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”. Живеем в малък град. Пред блоковете има празни пространства, които не са поддържани.Доброволци се опитват да засаждат дръвчета, храсти цветя, но всъщност трябват средства, за да се създаде нещо хубаво. Има и детска площадка, която е занемарена.

 5. Danail каза:

  Мога ли да кандидатствам по Проект: Готов проект 06 ЗП: 188 кв.м. РЗП: 320 кв.м. за лично ползване

  • Здравейте, не ми е известна такава програма, която да финансира проекти за лично ползване. За повече информация се обърнете към консултантски фирми. Поздрави!

 6. Кремена Панова каза:

  Здравейте,интересува ме създаването на малък шивашки цех(до 10 души)може ли да бъде финансирн по европрограма за развитие на селските райони,ако бъде позициониран в град Костенец(който се води в селски район)?

  • Здравейте, отговора на този въпрос може да Ви даде консултантска компания. Ние изготвяме инвестиционни (архитектурни) проекти по вече зададени условия от клиентите и съобразени с изискванията на консултантите. Поздрави

 7. Емил Тодоров каза:

  Извинявам се за допуснатата грешка в изписването.
  Става въпрос за проект №17, ЗП-54 кв.м.

 8. Емил Тодоров каза:

  Здравейте.В страницата ви за готови проекти видях дървена къща проект ЗП-17,54 кв.м.
  Бих желал да разбера цената за изработване на четири такива дървени къщи,които ще бъдат изградени в една от най-красивите части на Родопите на160 км.от София.

 9. Силвия каза:

  Работя като секретар в читалище.Интересува ме по коя мярка мога да кандидатствам за строеж на сграда на читалището, тъй като такава нямаме. В момента сме в помещения на общинаска сграда. И ако нямаме право за строеж може ли за ремонт и реконструкция на тези които иползваме в момента.

  • Здравейте, обърнете се към консултантска компания, която може да Ви отговори най-точно на Вашия въпрос. Едва след като сте си изяснили параметрите и програмата, по която може да кандидаствате може да се обърнете към нас за изготвяне на проектите за читалището.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *